Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wat?

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan via het OCMW elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

 

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.002,48 euro (verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 18.002,48 euro (verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in een woonzorgcentrum (rusthuis), een opvanghuis of een ziekenhuis.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

 

Het OCMW zal onder meer:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft
 • enkele documenten opvragen (zie hieronder).

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren las het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder  kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Wat meebrengen?

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien u behoort tot categorie 1 :
   • uw identiteitskaart
   • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)
 • Indien u behoort tot categorie 2 :
   • uw identiteitskaart
   • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, het bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, …)
 • Indien u behoort tot categorie 3 :
   • uw identiteitskaart
   • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
   • elk document ( gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het OCMW toelaat in het sociaal verslag te beoordelen "niet in staat te zijn de verwarmingsfactuur te betalen"

Bedrag

Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

 

Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

 

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Welzijn / OCMW
  Ten Kouter 20
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 663 363
  Fax 053 664 625
  e-mail
  openingsuren