Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Algemene Belasting op Bedrijfsvestigingen (ABB)

Wat?

De belasting is gevestigd op de uitbating van een bedrijfsvestiging op het grondgebied van de gemeente Denderleeuw.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door iedere natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht hun woonplaats of ongeacht waar hun zetel gevestigd is, die op 1 januari van het belastingjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit een nijverheids-, ambachts-, agrarisch of handelsbedrijf exploiteert. Het gaat om iedereen die een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, inclusief elke zelfstandige helper.

Wat kost het?

Alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische bedrijven):

 • voor de eerste schijf tot en met 250 m² gebouwde oppervlakte: 100 euro (forfaitair minimum);
 • voor de tweede schijf van 251 m² t/m 10.000 m² gebouwde oppervlakte: 1,25 euro per m²;
 • voor de derde schijf van meer dan 10.000 m² gebouwde oppervlakte: 2,50 euro per m².

Voor agrarische bedrijven:

 • tot 20 ha totale bedrijfs- en landbouwoppervlakte: 100 euro (forfaitair);
 • meer dan 20 ha bedrijfs- en landbouwoppervlakte: 100 euro vermeerderd met 20 euro per bijkomende ha of gedeelte van ha.

Praktisch

Elke belastingplichtige moet uiterlijk op 1 mei van het aanslagjaar per vestiging afzonderlijk een aangifte doen op een aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt. Vanaf het tweede belastingjaar zal het gemeentebestuur een voorstel van aangifte opsturen, gebaseerd op de aangifte van het voorgaande jaar.

Voorbeeld

 • Een bedrijf met oppervlakte van 160 m²: 100 euro (forfaitair)
 • Een bedrijf met oppervlakte van 4.719 m²:
  100 euro (forfaitair)
  + (4.719 - 251) x 1,25 euro
  = 5.685 euro
 • Een bedrijf met een oppervlakte van 12.102 m²:
  100 euro (forfaitair)
  + (10.000-251) x 1,25 euro
  + (12.102 - 10.001) x 2,50 euro
  = 17.538,75 euro