Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vrijstelling van omgevingsvergunning (of melding)

Wanneer een vrijstelling?

Op 16 juli 2010 werd door de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd waarin de handelingen worden bepaald waarvoor geen omgevingsvergunning (of een melding) noodzakelijk is. Dit besluit is onderhevig aan wijzigingen. De recentste versie kan u vinden op volgende website.

 

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van vrijgestelde handelingen:

 • Gebruikelijke ondergrondse constructies (vb. hemelwaterputten, brandstoftanks,…) die niet vóór de rooilijn of in een achteruitbouwstrook gelegen zijn bij gebouwen;

 • Handelingen zonder impact op de stabiliteit en zonder wijzigingen van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken van gebouwen;

 • Verbouwingen binnen gebouwen zonder impact op de stabiliteit;

 • De plaatsing van zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak tot maximaal 1m boven de dakrand of geïntegreerd in het hellend dakvlak;

 • Afsluitingen bij gebouwen tot een hoogte van 2m in zijtuin en achtertuin;

 • Open afsluitingen tot een hoogte van 2m en gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1m in de voortuin van gebouwen;

 • Niet-overdekte constructies (vb. zwembad, terras,…) in zijtuin en achtertuin van woningen tot op 1m van de perceelsgrenzen, indien de oppervlakte van reeds bestaande niet-overdekte constructies en de nieuwe niet-overdekte constructie maximaal 80m² bedraagt;

 • De aanleg van strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar (een) gebouw(en);

 • De plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues, speeltoestellen,…;

 • Van het hoofdgebouw van de woning vrijstaande niet voor verblijf bestemde bijgebouwen. Alle bijgebouwen samen (inclusief bestaande) hebben een maximale oppervlakte van 40m², worden (mits uitzonderingen) op minstens 1m (achtertuin) of 3m (zijtuin) van de perceelsgrenzen voorzien en hebben een maximale hoogte van 3m;

 • Het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen of materieel met een maximaal volume van 10m³ en niet zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • Een schuilhok voor dieren in agrarisch gebied met houten wanden, een oppervlakte van 20m², een hoogte van maximaal 3m en met minstens één open zijde;

 • Het vellen van hoogstammige bomen die [1] geen deel uitmaken van een bos, [2] in woon-, agrarisch- of industriegebied liggen én [3] binnen een straal van 15m rondom een woning of bedrijfsgebouw gelegen zijn;

 • De bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4m²;

 • De volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies waarvan de grondoppervlakte minder dan 100m² bedraagt, die geen volkskundige, historische of esthetische waarde hebben en niet voorkomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed;

De volgende opmerkingen inzake de vrijgestelde handelingen dienen echter te worden meegegeven:

 • De vrijgestelde handelingen worden mogelijk beperkt of zijn niet toegelaten omwille van andere (dan de stedenbouwkundige) regelgeving (vb. inzake rooilijnen, bescherming van monumenten, …). Tevens mogen de gemelde werken niet in strijd zijn met [1] de eventuele voorschriften van een verkaveling, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg en verordening én [2] met de uitdrukkelijke voorwaarden van (een) eventuele omgevingsvergunning(en).

 • Aan alle van een omgevingsvergunning vrijgestelde handelingen zijn (specifieke) voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld:

  • Bij boven vermelde maximale oppervlakte van 80m² (niet-overdekte constructies) en 40m² (vrijstaande bijgebouwen), dient eveneens rekening te worden gehouden met reeds bestaande bijgebouwen (vb. een reeds bestaande losstaande carport);

  • Bepaalde handelingen zijn enkel vrijgesteld binnen een straal van 30m rondom de hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) woning of gebouw waarbij ze worden voorzien;

  • De handelingen zijn niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (natuurgebieden, parkgebieden,…);

Meer informatie?

Gelet op de specifieke voorwaarden waaraan de vrijgestelde handelingen zijn onderworpen en de hierboven vermelde opmerkingen, is het raadzaam u vooraf te wenden tot de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. In verband met de vrijgestelde handelingen kan u ook terecht op volgende website.